Akupum

acupuncture

Beitragszahlungen mbw. mbm. mw. monge dolo..

... comanso munthu wodziwika bwino mmudzi mwa chikokoto adali pakalapakala kuonetsetsa cuti zone cuti zii bwino. morga mesizolowezi chotseweretsa akazi,Mbwiyee adsayimitsa kkazi. "Mwiyee, Chef Mwiyee mfumu yammudzi muno, motiviert für uns, kumangotische mbwiyee" nanyoni traurig gemacht, kupma cugawana noaye namebala mybwiyee. "Â "Â "Ndiye Îpa Î "Â" Mikupita Â" kuti? Auch bekannt als sikadali koyamba cuti mbwiyee afunsire nanyoni pakuti wakhala akumukanapo catatu konse mpaka panee mbH popwiyee adakatenga mtera kwa ärztin oder ärztin lalephera witokuti kkazi asamukan.

¡Zoti nano yoni adali y para panja, ¡Mbwiye sanalabade. Mayi and the roots, mayi, Iero andiye ntchito iliko, muyembekeze kuti ndibwera mochedwa koma andimati ndibwerekeko foni yanu pakuti yanga ili kwa okonza" Hanyoni mewachikondi adapereka foni ija koma futo libali cuti sadachotese Simkartensee. "? "Mbwiyee iyi indi no nicatwa no nkhawa. Motiv APAPAPA ndeikaunsaza" "a ndigona potentha,ndagwira nano yoni Aises Motiv Biodikira und Mutmi kaye ka sms af ndikogela "adabwekera mbwiyee popaso pa moya.

"Tawerenga uthengau,eti hee sweet" "Koma dekha.............................". "uskudziwa ukuyenera kuyankhha niwe ngati Nanyoni" "Apodi wegankhula coma ma einheitsi ndilibe" Adamutumizira n35 ndipo adayamba cucheza kuyankhha noaye Mbwiyee. "Eee, Taona Moja, Moszius, Ayuyu Ais, ngwa, weni coma, ee ni, yatwa. mpaka, ich liebe dich....eshi, ndagwira, cubala ine" "Freitag, Weihnachtstag, tikanjoyera Kuv? "usangobwera kunmyumba pole mewamuna wangaa acakhala atapita kuntchito chamma9 mmawa" "Umaitha Nanyo,dhilu yatheka,ndizakukanda mwa lomwelo,tandikitse,mmwaaaaaaaaaaaaaaa".

No can't be be be be be be be be be be be be be beed. There. Die Kunja Munada ndipo adabwerera kupitaunyumba. Admiral Adali tafuta mauthena ist eine der wenigen Mbwiyee adatumiza mufoni muya. Nyoni ali kosamba ndi [po Nanyoni Adagion. "Seien Sie unbesorgt, Mama, Mawa Weihnachten tizanjoya pabedi pako mmawa chamma9, mesa Mamuna Wako Ayakhaladi ali puntchito? gut 9t i lv u mo mo dan ur guy" "Mkazi noaye Sadadabwe coma Kujankha mwa metima zii, u r wascm vater, träumt abt me, lv u" Mawa kudacha, Nyoni adsanzika nuti akupita auntchito.

Das ist ein Nanyoni Ali kum, adzi ndipo adayamba kucheza mnyumba mwa anebi popali addali atagwirizana zap[ lan yawo. Wozu? Die Nanyoni haben sich auf die Entwicklung von wabwera. adn,mutchaira laminya Mbwiyee ndipo sadachedwe kubuka taxi yomwe idakamusiya pa chomo pa Nanyoni. "Ich liebe dich, Mama", sagt Adamshula uku accumukandakanda nanyoni Palille undilime See. Die Sadachedwe kutengera ku ku Zaire.

Urku noaye Mbiyee nkuti ali chilili ndi mwana wake uemwe. Danisi Adasindikira Cuti Nthawi Yakwana Nepal Shoswe Antawe Mythumba Lampedza. "*Ali kuti,ndi knuti ali kuti?!* " " "sadachedwe Koma  " "Ndikuti wam'bisa Kukti Kap waakoyo Uhr iwe?! yyekha ye miko makwiyee muudengu Laufena adanjenjemera muudengu la ufa muja mpaka lidagwa.Â".

Coma pane di una adimugwira advumbulata bakera la comme que clidaonetsa mdima Denisi ndipo Mbwiyatsa adaliiyatsa limwiro l;osaona bmpuyo. Lapapapata,lapata,ufa utazola thiupi longse usku akupum,a ngati galu,adathamanga mwa thawa ndikuponda ali chinochino.

Mehr zum Thema